رمان تا تباهی | پریناز بشیری کاربر انجمن ایران رمان

خلاصه

زندگی هرکسی یه معنی داره ….برای یکی لذت …برای یکی کار…برای یکی خانواده

زندگی کردن آدما هم معنی داره …گاهی با هدف و گاهیم بی هدف …

گاهی درگیر تعصبات میشی …گاهی حس میکنی تو بند اسارتی …اون وقته که میخوای خودت از لذت های این دنیا برای خودت پرو بال بسازی و فرار کنی از این بند اسارت

گاهی اونقدر درگیر خوشی و خوشگذرونی هستی که نمیفهمی غم و غصه و مشکلات ..دردسرا ..همه و همه دورت کردن و منتظر وقت مناسبین که عین یه طوفان زندگیتو زیرو روکنن


رمان تا تباهی | پریناز بشیری کاربر انجمن ایران رمان